Nuostatai

PATVIRTINTA:
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS- 4.46

ROKIŠKIO RAJONO PANEMUNĖLIO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Rokiškio r. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras (toliau – Centras) yra juridinis asmuo, kurio nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752)ir kitais teisės aktais, atitinkantys Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009;  2006, Nr. 60-2169), ir reikalavimais.
2. Centro pavadinimas – Rokiškio r. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras, sutrumpintas  pavadinimas – Panemunėlio UDC, kodas 302662475;
3. Veiklos pradžia – 2011 m. rugsėjo 1 d.
4. Teisinė forma ir priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Rokiškio rajono savivaldybės taryba, kodas 188662549, adresas: Respublikos g. 94, LT- 41236, Rokiškis.
6. Rokiškio rajono savivaldybės taryba:
6.1. nustato didžiausią leistiną etatų skaičių;
6.2. tvirtina direktoriaus metinę ataskaitą.
7. Centro buveinė  – Stoties  g. Nr. 16, Panemunėlio glž.st., Rokiškio r.
8. Grupė- neformaliojo švietimo įstaiga.
9. Tipas – universalus daugiafunkcis centras, kurio pagrindinė veikla yra neformalusis švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kultūrinis švietimas, sportinis rekreacinis švietimas.
10. Pagrindinė veiklos sritis – neformaliajam  švietimui, ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, kultūriniam ir sportiniam rekreaciniam švietimui skirta įstaiga.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymo formos – dieninė, vakarinė .
13. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose bankuose, turi paramos gavėjo statusą.   Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei reikalavimais valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatais, švietimo  ir mokslo ministro įsakymais ir šiais nuostatais.

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS TIKSLAS UŽDAVINIAI , FUNKCIJOS

14. Centro  veiklos sritis- švietimas, kodas 85.
15. Centro švietimo veiklos rūšys:
15.1. ikimokyklinis skyrius –  vykdo lopšelio-darželio funkcijas.
15.2. kultūrinės veiklos skyrius-  vykdo kultūrinės, neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo, sportinės, socialinės veiklos funkcijas.
16. Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.
17. Kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
18. Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
19. Kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.
20. Poilsio organizavimas, kultūrinė sportinė veikla kodas 92.
21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
21.2. kilnojamo ir nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
21.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.
21.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
22. Centro veiklos  tikslas: teikti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vykdyti prisiimtas vaikų ir suaugusiųjų  neformaliojo švietimo programas tenkinti gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių asmenų socialinius bei edukacinius poreikius, organizuoti valstybinėms šventėms skirtus bei kitus  kultūrinius,     laisvalaikio užimtumo  renginius, koncertus, užtikrinti sportinės veiklos vykdymą.
23. Centro veiklos uždaviniai:
23.1. puoselėti vaiko intelektualines, tautines, emocijų, valios, fizines galias, lemiančias asmenybės raidą ir socializacijos sėkmę.
23.2. tenkinti  ugdytinių pažinimo, saviraiškos, poreikius;
23.3. ugdyti vaikų savarankiškumą, kūrybiškumą, atskleisti ugdytinių gebėjimus, puoselėti individualybę;
23.4. užtikrinti saugią mokymo (si) aplinką, teikti ugdytiniams reikiamą pagalbą;
23.5. sudaryti sąlygas Centro lankytojams dvasiniam, doroviniam, socialiniam, kultūriniam  tobulėjimui,  tenkinti savo poreikius įvairioje meninėje, kultūrinėje, sportinėje veikloje;
23.6. kurti Centro, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.
24. Vykdydamas pavestus uždavinius Centras:
24.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio bei neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo (si) programas, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindamas ugdymo turinį, siūlydamas ir taikydamas skirtingus ugdymo (si) būdus ir tempą, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą;
24.2. sudaro sąlygas vietos bendruomenei turiningai leisti laisvalaikį;
24.3. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
24.4.užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymo (si) ir darbo aplinką;
24.5. organizuoja vaikų maitinimą;
24.6. viešai skelbia informaciją apie Centrą įstatymais,savivaldybės tarybos ir kt. dokumentais nustatyta tvarka;
24.7. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, skleisti gerąją profesinę patirtį;
24.8. sudaro ugdymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais),  ir vykdo sutartus įsipareigojimus;
24.9. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

25. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
25.1. parinkti ugdymo (si) metodus ir veiklos būdus;
25.2. kurti naujus ugdymosi modelius, užtikrinančius visapusišką pasirengimą mokyklai;
25.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
25.4. vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;
25.5. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
25.6. gauti paramą LR labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
25.7 naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Centro veikla organizuojama pagal:
26.1. strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi centro taryba ir jis yra patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus;
26.2. metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi centro taryba irjis yra patvirtintas centro direktoriaus.
27. Centrui vadovauja direktorius.
28. Direktorius:
28.1. tvirtina centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.2. direktorius vadovauja Centro strateginio plano ir metinio veiklos plano atitinkančių valstybės ir regiono švietimo bei kultūros  politiką rengimui, teikia tvirtinti, tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
28.3. telkia Centro bendruomenę strateginiam planui bei veiklos planui įgyvendinti, valstybės švietimo ir kultūros politikai vykdyti;
28.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia ikimokyklinio skyriaus, kultūrinės veiklos organizavimo skyriaus darbuotojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, rengia  pareigybines instrukcijas ir jas tvirtina;
28.5. rūpinasi palankaus mikro klimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Centro bendruoenės santykius;
28.6. sudaro darbo grupę Centro darbo tvarkos taisyklių rengimui, inicijuoja projekto svarstymą, teikia jį Centro tarybai aprobuoti;
28.7. kartu su Centro  taryba nustato  darbuotojų skatinimo bei atsakomybės sistemą;
28.8. rūpinasi pedagogų, kultūros darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;
28.9. plėtoja bendradarbiavimą su vaikų tėvais ( globėjais, rūpintojais), rūpinasi jų švietimu;
28.10. palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Centro bendruomene, rėmėjais;
28.11. stebi, analizuoja, vertina Centro veiklą, ugdymo rezultatus, kultūrinės veiklos pasiekimus;
28.12. užtikrina, kad Centre vykdomos ugdymo programos bei kultūrinė veikla būtų aukštos kokybės;
28.13. rūpinasi Centro intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga;
28.14. rūpinasi Centro ryšiais su neformaliojo švietimo bei kultūrinės veiklos įstaigomis
28.15. atstovauja Centrui kitose institucijose;
28.16.  atlieka Rokiškio rajono savivaldybės tarybos priskirtas funkcijas, įtvirtintas Centro nuostatuose ir  pareigybės aprašyme.
28.17. atsako už LR įstatymų ir kitų teisės aktų nesilaikymą centre, rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nevykdymą;
28.18. atsako už LR švietimo įstatyme, kituose teisės aktuose, Centro nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.

V. SAVIVALDA

29. Centro taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia tėvus (globėjus), mokytojus  ir vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Centro interesams.
30. Centro taryba formuojama iš  darbuotojų, Centro lankytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) pariteto pagrindu ( 3 – 3 – 3 );
31. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų ar pasisiūliusių kandidatų. Centro taryba renkama dvejiems metams, ta pačia rinkimų tvarka papildant išėjusius narius;
32. Tarybos nuostatus tvirtina Centro direktorius;
33. Centro tarybos pirmininką atviru balsavimu renka tarybos nariai pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje;
34. Centro tarybos pirmininku negali būti Centro direktorius. Direktorius posėdžiuose dalyvauja svečio teisėmis;
35. Centro tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per  metus. Posėdis teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai  priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra tarybos pirmininko balsas, direktorius dalyvauja kviestinio nario teisėmis;
36. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau pusė Centro tarybos narių ir yra ne mažiau kaip po vieną atstovą iš mokinių, mokytojų, tėvų, atsižvelgiant į Centro tarybos formavimo ypatumus;
37. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami visi Centro bendruomenės nariai, organizacijų bei įstaigų atstovai be balso teisės;
38. Centro taryba kartą per kalendorinius metus atsiskaito bendruomenės visuotiniam susirinkimui;
39. Centro tarybos funkcijos:
39.1. nustato Centro veiklos perspektyvas ir pagrindines darbo kryptis;
39.2. aprobuoja Centro nuostatus, veiklos planus, neformaliojo švietimo programas, darbo tvarkos taisykles;
39.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo tvarkos, aprobuoja Centro ugdymo planą;
39.4. aprobuoja metinę Centro pajamų ir išlaidų sąmatą. Prižiūri Centro ūkinę – finansinę veiklą;
39.5. atlieka kitas Centro tarybos veiklai priskirtas funkcijas, kurias reglamentuoja aukštesnių institucijų dokumentai;
40.Tarybos nutarimai yra  teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

41. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Darbuotojams už darbą mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijos norminiai aktai.
43. Centro direktorius, pedagogai, kultūrinę veiklą organizuojantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo, kultūros ministro nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ  NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

44. Centras valdo Rokiškio rajono savivaldybės patikėjimo teise perduotą ir naujai įgyjamą turtą.
45. Lėšų šaltiniai:
45.1. savivaldybės biudžeto, spec. programų, mokinio krepšelio lėšos;
45.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
45.3. fondų, organizacijų kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
45.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
46. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka;
47. Centro lėšų  sąmatą sudaro buhalteris ir tvirtina direktorius.
48. Centro valdomas turtas apskaitomas įstatymų numatyta tvarka. Buhalterinę apskaitą vykdo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius.
49. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Centro  direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.
51. Centro  nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Rokiškio rajono savivaldybės taryba.
52. Centras  reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRITARTA:
Panemunėlio UDC tarybos
2013 m. sausio 30 d. nutarimu
(protokolas Nr. 1 )